Sondajların Amaçları

Sondajlar genellikle aşağıda açıklanan amaçlar ile yapılır:A. Karot ve sediman numune alınarak jeolojik tabakaları saptamak, kayaçlar ile ilgili bilgi almak.Karot ve sediman numuneler ile sondajlarda rastlana tabakalar incelenir, alınan numuneler laboratuara gönderilerek tahlil ettirilir. Analizleri yapılır, gerekli deneyler yapılır, fosiller belirlenir, bu fosiller yardımı ile tabakların yaşları saptanır veya numuneler üzerinde gerekli araştırmalar yapılır.B. Madenlerin veya malzeme ocaklarının varlığının doğrultusunu, yatımını, derinlik ve miktarını saptamak..C. Su aramak ve üretmek, sondaj köpüğü
D. Petrol aramak ve üretmek,
E. Doğal gaz aramak ve üretmek,
F. Jeotermal kaynak aramak ve üretmek,
G. Drenaj,
H. Enjeksiyon (yer altı beton baraj inşaatı),
I. Dinamit lağımı açmak ve beton kırmak,
İ. Havalandırma bacası inşaatı,
J. Maden kazalarında can kurtarma işlemleri,
K. Yer altı nükleer denemeleri,
L. Zeminin taşıma kapasitesinin saptanması ve zemin mekaniği deneyleri için sondaj yapmak.
Bunlar genellikle temel sondajlardır. Temel sondajların yapılma amaçları; baraj, köprü, tünel, termik ve nükleer santral, fabrika, çok katlı bine gibi yapıların oturacağı zeminin incelenmesi ve taşıma kapasitesinin saptanmasıdır. Bunun için tabakaların özellikleri, su içerikleri, su kaçırma derecesi, vs. gibi fiziki ve jeolojik veriler toplanarak değerlendirilir. Bunun yanında mühendislik amaçlı sondajlarda ayrıca aşağıdaki işlemler yapılır;

Standart Penetrasyon deneyleri yapılır,
Bozulmuş ve bozulmamış numuneler alınır,
Vane, dilatometre veya presyometre deneyleri yapılır,
Alüvyonun durumu incelenir ve permeabilite deneyleri yapılır,
Ana kayanın durumu belirlenir,
Hafriyat durumu incelenir, zemin sınıflandırılır ve hafriyat sınırı saptanır,
Kuyular arası sismik araştırma yapılır,